Budsjettering og likviditet

Med et budsjett menes et planlagt regnskap over de inntekter og utgifter en virksomhet forventer i en bestemt periode, ofte inneværende eller kommende regnskapsår. Budsjettet er i så måte en viktig del i effektiv økonomistyring og kartleggingen av virksomhetens økonomiske fremtid, og legger grunnlaget for at selskapets ressurser anvendes på riktig måte og til riktig tid.

Med et godt planlagt og gjennomtenkt budsjett vil en virksomhet ha bedre forutsetninger for å avdekke eventuelle økonomiske svakheter i fremtiden, slik at du raskt kan iverksette nødvendige tiltak for å nå bedriftens mål.

Hva er likviditet?


Likviditet referer til en virksomhets beholdning og betalingsevne, og brukes ofte i sammenheng med en beregning av virksomhetens økonomi og omsettelige midler. Dersom det fremkommer i denne beregningen at virksomheten er godt rustet til å møte sine betalingsforpliktelser, har virksomheten god likviditet.

Bortsett fra tilstrekkelige midler til å dekke virksomhetens utgifter, er god likviditet ofte et resultat av et godt planlagt regnskap og budsjettering.

Vi hjelper deg med budsjettering og likviditetsbudsjett


IMS Regnskap tilbyr tjenester innen budsjettering og likviditetsbudsjett. Vi hjelper din virksomhet med å utarbeide budsjetter som støtter opp under gode økonomiske beslutninger i fremtiden og oppnå god betalingsevne og kjøpekraft. Dette er viktige deler av økonomistyringen som bidrar til å redusere sannsynligheten for at du og din virksomhet opplever økonomiske problemer.

Unngå budsjettfellene og svak likviditet. Kontakt oss for mer informasjon om våre tjenester.