Oppbevaring av regnskap

Ifølge bokføringsloven skal regnskapsmateriale som hovedregel oppbevares og holdes tilgjengelig i minimum fem år etter regnskapsårets slutt. Formålet med oppbevaring av primær- og sekundærdokumentasjon er å sikre at det ved en eventuell kontroll i ettertid er mulig å fremlegge all dokumentasjon tilknyttet virksomhetens bokføring og regnskap.

Ved konkurs eller oppløsning av aksjeselskap er det avviklingsstyrets ansvar å påse at kravene i bokføringsloven overholdes. Som en del av avviklingsstyrets overordnede ansvar, skal det også settes av økonomiske midler for å dekke eventuelle utgifter i forbindelse med oppbevaring av regnskap i sluttoppgjøret.

Lagring av primær- og sekundærdokumentasjon


Primærdokumentasjon defineres i bokføringsloven som grunnlaget for bokføringen. Dette omfatter blant annet revisjons- og årsberetning, årsregnskap, balansedokumentasjon, konto-, kunde- og leverandørspesifikasjon samt bilag som danner grunnlag for bokføringen. Sekundærdokumentasjon, herunder mindre vesentlig dokumentasjon som pakksedler eller salgsavtaler, skal oppbevares i minimum tre år og seks måneder.

Både primær- og sekundærdokumentasjon kan oppbevares i papirformat, forutsatt at dokumentene er sikret mot endring, tap og ødeleggelse, eller elektronisk med sikkerhetskopi. Uavhengig av format foreligger det samtidig en hovedregel om at regnskapet skal oppbevares i Norge. Det vil si at elektronisk oppbevaring på servere lokalisert i utlandet er et brudd på bokføringslovens bestemmelser.

Vi tilbyr sikker lagring av ditt regnskapsmateriale


Ved konkurs og avvikling av virksomhet vil det ofte være usikkerheter rundt hvem som skal ta ansvaret for at bokføringslovens krav overholdes og hvor primær- og sekundærdokumentasjon skal oppbevares. IMS Regnskap tilbyr skanning og digital oppbevaring av regnskapsmateriale for alle våre kunder. Som kunde hos oss kan du være trygg på at dokumentene er sikret og lagret i overensstemmelse med bokføringsloven og tilgjengelig i hele den lovpålagte lagringsperioden.

Kontakt oss for mer informasjon.